O bosanskom,
na bosanskom

Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Televizijom Sarajevo, pripremio je projekat snimanja petominutnih emisija o bosanskom jeziku, a koje na naučno-popularan način obrađuju različite tematske oblasti: historiju bosanskog jezika, gramatičke sisteme savremenog bosanskog jezika, sociolingvističke teme, bosanski pravopis, bosanske književno-jezičke posebnosti, i sl.
Emisije pod naslovom „O bosanskom, na bosanskom” od februara 2018. emitirane su u program Televizije Sarajevo i drugih bosanskohercegovačkih televizijskih kuća, a ovdje ih (preko izbornog programskog sadržaja) činimo dostupnim našoj široj javnosti.
Sadržaj ovih emisija upotpunile su kolege bosnisti iz različitih bosanskohercegovačkih univerzitetskih centara, što ovaj program čini posebno zanimljivim.

LISTA VIDEA

PREGLEDAJTE

Edim Šator: Jezičke odlike natpisa na stećcima  |    05:35 min

Sumeja Bičević: Povelja Kulina bana   |    04:25 min

Alen Kalajdžija: Počeci službene upotrebe bosanskog jezika  |    07:42 min

Indira Šabić: Bosanska srednjovjekovna imena    |    04:58 min

Elvir Musić: Lična imena perzijskog porijekla u Bosni i Hercegovini (I dio)  |    06:22 min

Elvir Musić: Lična imena perzijskog porijekla u Bosni i Hercegovini (II dio)  |    05:18 min

Ivana Tomić: Franjevačka književna tradicija u BiH    |    05:38 min

Alen Kalajdžija: Upotreba glasa h u bosanskom jeziku     |    06:37 min

Haris Ćatović: Kunovski zapis i njegov kulturnohistorijski značaj    |    07:03 min

Edita Mulaosmanović: Savremeni rječnici bosanskog jezika    |    05:11 min

Emira Mešanović-Meša: Glasovne promjene, pravila i izuzeci    |    05:59 min

Jasmin Hodžić: Akcenatski dubleti u bosanskom jeziku    |    07:23 min

Emina Hadžić: Nominalizacija u jeziku i dekomponirani predikat    |    06:29 min

Aida Kršo: Porijeklo značenja frazema    |    05:39 min

 Amina Šiljak-Jesenković: Semantika frazema    |    07:12 min

Mirela Omerović: Osnovna pravila ijekavskog izgovora  |    05:13 min//i.ytimg.com/vi/SfmwTO6z8Lc/hqdefault.jpg)" class="et_pb_video_overlay">