DIJAK

Korpus starih bosanskih tekstova
dostupan za pretraživanje kao
DIGITALNI JEZIČKI ANOTIRANI KORPUS
DIJAK
(kliknuti)