Bio-bibliografska baza bosnistike (lingvistika)

BBBB

Bio-bibliografska baza bosnistike – BBBB (lingvistika) je platforma  koja sadrži dostupnu bio-bibliografsku građu iz naznačene naučne oblasti (doktorske disertacije, magistarske teze, monografije i članci).
U BBBB će periodično biti ažurirani podaci i o svim dosadašnjim bosanskim rječnicima, gramatikama i pravopisima, te podaci o aktuelnim naučnim časopisima u kojima se objavljuju naučni radovi iz lingvističke bosnistike.
BBBB je podržana od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo kao projekt Instituta za jezik.

DOKTORSKE DISERTACIJE

1. Alić Fahira
Jezik književnosti i jezik novinarstva na prijedlošcima književnih i novinarskih
tekstova Fadile Nure Haver, Univerzitet u Tuzli, 2016.

2. Aljukić Bernes
Jezik i rodne razlike u medijskom diskursu: konverzacijska analiza televizijskih intervjua, Univerzitet/Sveučiličte u Osijeku (Hr), 2015.

3. Arnaut Alica
Funkcionalni stilovi u časopisu Behar, Univerzitet u Zenici, 2017

4. Baotić Josip
Ikavskošćakavski govori okoline Dervente, Univerzitet u Novom Sadu (Srb), 1983.

5. Belma Šator
Poslovice sa zoonimskom sastavnicom u njemačkom i bosanskom jeziku : doktorska disertacija, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2010.

6. Beširović Izet
Jezik proze Skendera Kulenovića, Univerzitet/Sveučilište u Osijeku (Hr), 2010.

7. Bulić Halid

Veznici u savremenom bosanskom jeziku, Univerzitet u Sarajevu, 2013.

8. Bulić Refik

Ekavsko-jekavski govori tešanjsko-maglajskoga kraja, Univerzitet u Sarajevu, 2004.

9. Čedić Ibrahim
Odnos jezika Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka prema bosanskohercegovačkoj jezičkoj 12 praksi s kraja XIX vijeka, Univerzitet u Sarajevu, 1988.

10. Ćušić, Tarik
Jezik i grafijske odlike Erlangenskog rukopisa, Univerzitet u Sarajevu, 2019.

11. Dilberović Elvira
Jezik i stil na primjeru tiskanih medija u BiH 1992–1995., Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2010.

12. Dolić Belkisa
Diskursne oznake u funkcionalnim stilovima bosanskoga jezika, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu (Hr), 2016.

13. Džanić Almira
Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne, Univerzitet/Sveučilište u Rijeci (Hr), 2015.

14. Gološ Enisa
Leksičko-semantičke osobine poetskog diskursa Hamze Hume, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2013.

15. Granov Alma
Semiotički pristup znakovima u korisnički orijentiranim inter-faceima, Univerzitet u Sarajevu, 2008.

16. Hadžiefendić-Parić Remzija
Semantičko-stilistička analiza deminucije i augmentacije u srpskohrvatskom standardnom jeziku, Univerzitet u Sarajevu, 1991.

17. Halilović Senahid
Hercegovački govorni tipovi u međuriječju Neretve i Dubrovačke rijeke, Univerzitet u Beogradu, 1990.

18. Hodžić Jasmin
Tipovi sintaksičkog ambigviteta u bosanskom jeziku, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2017.

19. Idrizi, Sadik

Lingvostilističke osobenosti narodne poezije Gore, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru (SRB), 2012.

20. Jahić Dževad

Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne, Univerzitet u Beogradu (SRB), 1981.

21. Kalajdžija Alen
Jezički izraz Hörmannove zbirke usmene epike u odnosu na novoštokavsku folklornu koine, Univerzitet u Sarajevu, 2012.

22. Kardaš Mehmed
Jezik i grafija Kopitarova četveroevađelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu (Hr), 2018.

23. Kasumović Ahmet
Jezik i stil Drviša Sušića, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu, 1985.

24. Katnić-Bakaršić Marina
Sintaksičko-stilističke osobine gradacije u ruskom i srpskohrvatskom jeziku,
Univerzitet u Sarajevu, 1991.

25. Klimentić Edna
Jezik i dijalekatska baza narodnih pjesama iz rukopisne zbirke Saliha Mešića,Univerzitet u Tuzli, 2015.

26. Kunić-Ramić Erma

Leksičke varijante Čajničkog evanđelja iz 15. stoljeća u kontekstu proučavanja bosanske redakcijske pismenosti, Univerzitet u Sarajevu, 2019.

27. Lisičić Sulejman
Imena Bošnjaka u BiH koja nisu orijentalnog porijekla, Univerzitet u Banjoj Luci, 2008.

28. Mahmutović Alisa
 Jezik bošnjačke usmene epike, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu (Hr), 2008.

29. Muratagić-Tuna Hasnija
Jezik i stil Ćamila Sijarića, Univerzitet u Beogradu (SRB), 1989.

30. Mešanović-Meša Emira
Jezik u zakonodavno-pravnim dokumentima u BiH, Univerzitet u Sarajevu, 2012.

31. Merzić Sanja

Jezik Envera Čolakovića, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2017.

32. Nakaš Lejla

Jezik i grafija krajišničkih pisama kao specifičan vid očuvanja zapadnoštokavskog pisanog kontinuiteta na rukopisnoj bosančici, Univerzitet u Sarajevu, 2009.

33. Nazibegović Sead
Povijest istraživanja metodike nastave maternjeg jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu, 2009.

34. Ništović Hazema
Osnove čitanja i pisanja u nastavnim planovima i programima u kontekstu devetogodišnjeg obrazovanja, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2006.

35. Omerović Mirela
Prijedložni instrumental u savremenom bosanskom jeziku, Univerzitet u Sarajevu, 2014.

36. Palić Ismail
Dativ u savremenom bosanskom jeziku (sintaksičko- semantički opis), Univerzitet u Sarajevu, 2006.

37. Pehlić Amina
Jezik Alije Nametka, Univerzitet u Zenici, 2015.

38. Pašić Nedžad
Bosanski jezik i bosanskohercegovačka književnost u nastavi, Univerzitet u Tuzli, 1996.

39. Puriš Bernisa
Stilistika bosanskohercegovačkog putopisa XX vijeka, Univerzitet u Sarajevu, 2013.

40. Riđanović Midhat
A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbocroatian, University of Michigan (USA), 1969.

41. Sadiković Refik
The language of middle war periodical in Sanjac, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru (SRB)

42. Smailović Ismet
Jezik Hasana Kikića, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu (Hr), 1964.

43. Solak Edina

Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850. do 1914., Univezitet u Zenici, 2011.

44. Šator Muhamed

Jezik i stil Maka Dizdara, Univerzitet u Sarajevu, 2004.

45. Šator Edim
Jezik i stil Skendera Kulenovića, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 2016.

46. Šabić Indira
Onomastička analiza bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih administrativnih tekstova i stećaka, Univerzitet/Sveučilište u Osijeku (Hr), 2014.

47. Šehović Amela
Analiza konverzacije u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka (socio-lingvistički pristup), Univerzitet u Sarajevu, 2007

48. Turbić-Hadžagić Amira
Deklinabilne riječi bosaničnih pravnih tekstova od 12. do 15. stoljeća, Univerzitet/Sveučilište u Zagrebu (Hr), 2006.

49. Vajzović Hanka
Orijentalizmi u djelima pisaca između dva rata na srpskohrvatskom jezičkom području: sa posebnim osvrtom na bosanskohercegovačku situaciju, Univerzitet u Beogradu, 1990.

50. Valjevac-Hebib Naila
Govor Lašve, Univerzitet u Novom Sadu, 1990.

51. Elma Durmišević-Cernica

Normativni i stilistički aspekti univerbacije u savremenom bosanskom jeziku, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2020

BOSANSKE GRAMATIKE

1. Vajzović Hanka i Zvrko Husein (1994): Gramatika bosanskog jezika, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture RBiH, Mladinska knjiga, Ljubljana

2. Jahić, Dževad; Halilović, Senahid; Palić, Ismail (2000): Gramatika bosanskoga jezika. Dom štampe, Zenica

3. Čedić, Ibrahim (2001, 2004): Osnovi gramatike bosanskog jezika. Priručnik za osnovne i srednje škole, Institut za jezik, Sarajevo; Bosna laksika, Sarajevo;

4. Halilović Senahid i Palić Ismail (2007): Gramatika bosanskog jezika (morfologija i sintaksa), Centar za bošnjačke studije, Novi Pazar

5. Riđanović Midhat (2012): Bosnian for Foreigners: with comperhensive grammar, str. 259 – 602, RABIC, Sarajevo

6. Hajdarević Hadžem i Kršo Aida (2013): Pravopisni priručnik
bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike, str. 80–307, Institut za jezik, Sarajevo

Starije gramatike:

Berbić Ibrahim Edhem (1893): Bosansko-turski učitelj
Vuletić Franjo (1890): Gramatika bosanskoga jezika